Skip to main content

Magische mix in de wijken; wat is dat?

By 14 mei 2024Nieuws

Sommige buurten hebben relatief veel sociale huurwoningen waarbij de leefbaarheid soms onder druk komt te staan. Door afwisseling van lagere en hogere inkomens ontstaat een mix van verschillende typen bewoners, de ‘magic mix’. Daarom worden sinds 2024 sociale huurwoningen in Velsen-Noord van Woningbedrijf Velsen ook met voorrang toegewezen aan middeninkomens.

Dit sluit goed aan bij het actieplan Velsen-Noord en de prestatieafspraken in overeenstemming met de gemeente en huurdersraden om 15% van de sociale huurwoningen toe te wijzen aan deze inkomensgroep. We hebben dit beleid opgesteld naar voorbeeld van corporatie Openbaar Belang in Zwolle waar we vorig jaar op werkbezoek waren om hier meer over te leren.

Judith, verhuurmakelaar bij Woningbedrijf Velsen adverteert de vrijkomende woningen en wijst ze toe. We stelden haar een aantal vragen rondom deze toewijzingsvorm.

Waarom vindt Woningbedrijf Velsen het belangrijk om magic mix toe te passen in sommige wijken?

“Een van onze corporate thema’s is leefbaarheid. We streven naar veerkrachtige en inclusieve buurten. Het doel van het toepassen van de magic mix is de veerkracht in een wijk te verbeteren. Door met de woningtoewijzing te sturen op de samenstelling van bewoners ontstaat een goede balans tussen bewoners die zelfredzaam zijn en bewoners die ondersteuning nodig hebben.

Wat is jouw rol hierin?

“Verhuurmakelaars adverteren de vrijkomende woningen via WoonService en verhuren de woning. De woningen in Velsen-Noord wijzen we nu met voorrang toe aan kandidaten met een middeninkomen als dit nodig is voor een goede mix van bewoners. Dit bekijken we samen met de wijkbeheerders en woonconsulenten. Zij kennen de bewoners in een complex en maken ook kennis met de nieuwe huurder. Wij toetsen hierop.”

Hoe passen wij het toe?

“Bij alle woningen die via WoonService worden verhuurd, is de inschrijfduur altijd leidend. Met de magic mix krijgen huishoudens met een inkomen boven de sociale huurgrens voorrang. Voor éénpersoonshuishoudens is dit tussen 47.699 en 62.191 euro en voor meerpersoonshuishoudens is dit tussen 52.671 en 82.921 euro. Een intakegesprek met een van onze woonconsulenten is onderdeel van de toewijzing.”

Wat wil je zelf nog kwijt over de regeling?

“Dit is een mooie regeling om een mix van bewoners in de wijk te krijgen en de leefbaarheid te verbeteren. Het is een mooie kans voor woningzoekenden met een middeninkomen om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen. Zij komen anders alleen voor vrijesectorwoning in aanmerking.”