Skip to main content

Toezicht

Iedereen mag zien hoe wij werken en wie ons controleert. Wij zijn open over ons beleid en onze activiteiten. Wij nemen goed bestuur heel serieus. Dat staat in onze statuten, het reglement voor de Raad van Commissarissen en het bestuursreglement.

Woningbedrijf Velsen onderschrijft de Governancecode van Aedes. Deze code geeft richting aan hoe het bestuur en de Raad van Commissarissen (RvC) functioneren en de manier waarop zij verantwoording afleggen over hun resultaten. Ook het honoreringsbeleid valt hieronder.

Intern toezicht

Het interne toezicht op Woningbedrijf Velsen wordt gedaan door de Raad van Commissarissen. Alle leden voldoen aan de profielschets voor RvC-leden. De Raad van Commissarissen werkt volgens haar eigen reglement. Bekijk de visie op toezicht en besturen. Bekijk ook:

>> Samenstelling van de RvC

>> Rooster van aftreden

>> Bezoldigingsbeleid RvC 2022

>> Reglement remuneratiecommissie

>> Reglement auditcommissie

>> Reglement voor selectiecommissie

Raad van Commissarissen

Extern toezicht

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) focust zich op de governance van uw organisatie bij het onderzoek op basis van het gezamenlijk beoordelingskader. De Aw maakt gebruik van de inzichten van Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). In afstemming met WSW beoordeelt de Aw de financiële continuïteit van Woningbedrijf Velsen.

De Aw houdt integraal toezicht. Dit betekent dat verschillende risicogebieden in onderlinge samenhang worden onderzocht. De resultaten van de onderzoeken komen samen in een zogeheten toezichtbrief.

 

Visitatie

Onze volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties worden één keer per vier jaar gemeten door een onafhankelijke visitatiecommissie. Het resultaat kunt u lezen in het Visitatierapport 2018-2021. De visitatiecommissie is positief over de inzet van de medewerkers, de voortgang en de toekomst. Andere punten verdienen de aandacht en die sluiten volledig aan op de koers die Woningbedrijf Velsen heeft ingezet. Bekijk ook de bestuurlijke reactie op het rapport.