Skip to main content

Vacature lid van de Raad van Commissarissen

By 22 september 2022Nieuws

Woningbedrijf Velsen zorgt voor een goede woning en draagt bij aan een prettige leefomgeving voor haar huurders omdat fijn, betaalbaar en gezond wonen de basis is voor een goed bestaan.

Woningbedrijf Velsen verhuurt 6.800 woningen  in de gemeente Velsen. Het bezit is verdeeld over zeven woonkernen: IJmuiden, Velsen-Noord, Velsen-Zuid, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Driehuis en Velserbroek. Onze medewerkers zetten zich dagelijks in om goed wonen mogelijk te maken. Ons werk draait om het woonplezier van onze huurders. Nu en in de toekomst.

Met de kernwaarden dienstbaar en verbindend werkt Woningbedrijf Velsen in het belang van anderen en onderzoekt zij de vraag achter de vraag zodat een passende oplossing gevonden wordt.

Woningbedrijf Velsen bouwt effectieve relaties op met bewoners, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, gemeente en collega-corporaties. Zij is  actief in samenwerkingsverbanden en netwerken en is zichtbaar in de gemeenschap, want alleen dan kan zij haar rol als maatschappelijke organisatie met betekenis invullen.

Voor deze woningcorporatie zoeken wij, wegens het vertrek van een van de commissarissen, een

Lid van de Raad van Commissarissen

op voordracht van de Huurdersraad.

De commissaris heeft een afgeronde WO Rechtenstudie, is werkzaam in het juridische veld en heeft ervaring in de rol van toezichthouder. Kennis van de volkshuisvesting is een pré. Gezien het feit dat deze functie op voordracht van de Huurdersraad is, wordt in het bijzonder gelet op de maatschappelijke betrokkenheid, sociale vaardigheden en het empathisch vermogen van de kandidaten. De commissaris is in staat te verbinden. Lokale binding of affiniteit is van belang. De commissaris is toegankelijk, beschikt over een helikopterview en een gezonde dosis humor.

In 2021 is het Kompas ontwikkeld. Dit is een document dat helpt om richting te geven aan het werk van WBV. Het Koersplan voor 2022-2025. Het is ontstaan vanuit de behoefte van vele medewerkers aan meer houvast bij het werk. Koersdocument Kompas

Governance structuur

Woningbedrijf Velsen is een stichting met een bestuur en een Raad van Commissarissen (RvC). De huidige RvC bestaat uit vijf leden. Twee leden worden op voordracht van de huurders benoemd. De RvC kent een tweetal commissies, te weten:

 • Auditcommissie
 • Remuneratiecommissie

Profiel

De RvC heeft een profiel vastgesteld dat als basis dient voor de werving en selectie. Voor de specifieke functie-eisen verwijzen wij naar het profiel onderaan deze pagina.

Benoeming en remuneratie

Benoeming is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. De vergoeding is gebaseerd op de Wet Normering Topinkomens.

Selectieprocedure

 • De geschikte kandidaten worden in de weken 43, 44 en 45 van 2022 uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met QuiEs.
 • De selectiegesprekken door de sollicitatiecommissie van de Huurdersraad vindt op uitnodiging plaats in week 47, 48 en 49. Ook vindt als laatste gesprek een kennismakingsgesprek met de voltallige RvC en de bestuurder plaats.
  • 1e gespreksronde: woensdag 23 november 2022 tussen 14 uur en 18 uur
  • 2e gesprekken: vrijdag 25 november tussen 10.30 uur en 14.30 uur
  • Kennismakinggesprekken RvC en bestuurder: woensdag 30 november 2022 vanaf 14 uur
 • De voorgenomen benoeming zal plaatsvinden in week 51 van dit jaar. De fit-en-proper procedure volgt. Bij een positieve zienswijze van de Autoriteit Wonen, wordt de procedure eind 2022 geformaliseerd.

Meer informatie over de zienswijze en fit- en propertoets vindt u op de site van de Autoriteit Woningcorporaties 

Een integriteitsverklaring, waaruit blijkt dat er geen belangenverstrengeling met Woningbedrijf Velsen aanwezig is, maakt daarom o.a. deel uit van de procedure.

Interesse
Uw reactie ontvangen wij graag voor 7 oktober 2022 via c.reinders@estoquies.nl,

onder vermelding van “sollicitatie Lid RvC Woningbedrijf Velsen”. Heeft u aanvullende vragen kunt u deze per mail, zie hiervoor, stellen.

Meer informatie over de corporatie, de missie, visie en de Governance Structuur vindt u op deze website.

De profielschets Raad van Commissarissen treft u hieronder aan: 

Profielschets lid Raad van Commissarissen Woningbedrijf Velsen
Maart 2021

 • Ten minste HBO werk- en denkniveau;
 • affiniteit met en sociale betrokkenheid bij de doelgroep van Woningbedrijf Velsen;
 • kennis van de volkshuisvesting;
 • bewezen interesse voor maatschappelijk ondernemen;
 • zicht op governance vraagstukken en de rol van een Raad van Commissarissen;
 • teamspeler, die als lid van een geëngageerd collegiaal team op niveau weet te schakelen;
 • op basis van bewezen ervaring mede richting kunnen geven aan strategische besluitvormingsprocessen;
 • verbindend en integer persoon, die intrinsiek gemotiveerd is en zich thuis voelt in een open cultuur waarin ook plaats is voor humor.

Profielschets samenstelling Raad van Commissarissen Woningbedrijf Velsen
Maart 2021

Algemeen

De wijze waarop het interne toezicht bijdraagt aan het goed functioneren van Woningbedrijf Velsen en de maatschappelijk verankering in de samenleving, heeft de voortdurende aandacht van de Raad van Commissarissen (RvC) van Woningbedrijf Velsen. Tegen deze achtergrond is een algemene profielschets opgesteld om vast te leggen over welke eigenschappen, vaardigheden en kennis leden van de RvC moeten beschikken. In de statuten en reglementen is het opstellen van een profielschets verankerd.

De profielschets biedt een kader voor de selectie en voordracht van leden van de RvC bij (her)benoeming. Hiernaast zijn de bepalingen uit de Woningwet Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) en Governance Code van belang. Het gaat hierbij om de mogelijke onverenigbaarheden en competenties welke in deze profielschets niet herhaald worden.

De RvC vervult drie functies:

–     Een werkgeversfunctie:

De RvC benoemt en ontslaat het bestuur, beoordeelt het functioneren van het bestuur en stelt de arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast.

 • Een toezichtfunctie:
  De RvC houdt toezicht op het beleid van het bestuur en ziet toe op de realisatie van de strategische doelstellingen. Besluiten van het bestuur worden getoetst aan de doelstellingen en beleidsuitgangspunten van de onderneming. Omdat het toezicht vooral achteraf plaatsvindt, vormt een belangrijke taak van de RvC het bewaken van de kwaliteit van het management. Tevens is aan de RvC de goedkeuring opgedragen van belangrijke onderwerpen, zoals aangegeven in de statuten.
 • Een adviesfunctie:
  De RvC geeft gevraagd en ongevraagd advies en adviseert in ieder geval het bestuur bij omvangrijke en belangrijke strategische en operationele beslissingen.

De RvC maakt deel uit van een netwerk van maatschappelijke contacten en waakt over plaats en positie van de corporatie in de (lokale/regionale) samenleving. De blik is ‘naar buiten gericht’.

Van de leden van de RvC wordt verwacht dat zij beschikken over een kritische houding en over het vermogen grote verbanden te zien. Van belang daarbij is dat de leden afstand kunnen nemen van details en het gehele veld kunnen overzien. Op afstand betrokken betekent dat het bestuur wordt overgelaten aan de directeur bestuurder van het bedrijf maar tegelijk is de Raad wel betrokken bij de ontwikkelingen in en om de organisatie.

De RvC is als collectief verantwoordelijk voor zijn taak. Vanuit deze verantwoordelijkheid vindt hieronder, aansluitend op de vereisten vanuit vigerende wet en regelgeving, een vertaling plaats naar criteria en kwaliteiten, eigenschappen en vaardigheden, waaraan ieder lid van de RvC van Woningbedrijf Velsen moet voldoen. Dit is samengevat minimaal HBO denkniveau door ervaring en/of kennis bereikt, een onafhankelijke houding en ene kritische opstelling, een brede maatschappelijke interesse en een teamspeler. In de laatste paragraaf wordt nader ingegaan op de rol van de voorzitter van de RvC.

Tot slot streeft de RvC naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling als het gaat om zowel persoonlijke eigenschappen als kennisgebieden.

 1. Missie en visie van Woningbedrijf Velsen.

De missie betreft de identiteit van de organisatie. De visie betreft de strategische koers van de organisatie. Alle RvC leden kennen en onderschrijven de missie en visie van de corporatie.

De missie van Woningbedrijf Velsen luidt als volgt: 

Wij zorgen voor passend wonen voor mensen met een inkomen onder de inkomensgrens en voor kwetsbare groepen in de woonkernen van Velsen. Voor onze huurders zijn we partners in wonen. Voor onze huurders maken we het verschil. Dat is zichtbaar in wat wij doen. Nu en in de toekomst.

Wonen biedt mensen de basis voor een goed bestaan. Wij zorgen dat onze doelgroep een goede basis krijgt. De komende jaren verbeteren wij ons woningbezit. Daarvoor verbeteren we ook onze organisatie door efficiënter om te gaan met onze uitgaven en onze werkzaamheden effectiever uit te voeren.

 1. Deskundigheid

Voor een evenwichtig samenstelde RvC  wordt gestreefd naar kennis en ervaring op de verschillende maatschappelijke gebieden waarop de corporatie werkzaam is.

De RvC voorziet  in de aanwezigheid van:

–     deskundigheid op volkshuisvestingsgebied, zorg en leefbaarheid

–     deskundigheid op financieel-economisch en administratief gebied bij voorkeur opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij een naar aard gelijke rechtspersonen

 • deskundigheid op juridisch-fiscaal gebied
 • deskundigheid op organisatiekundig gebied in de HRM-discipline
 • deskundigheid op het gebied van project-, vastgoed- en gebiedsontwikkeling
 • kennis en ervaring in het openbaar bestuur
 • deskundigheid op het gebied van risicomanagement
 • deskundigheid op het gebied van klant en

Het opleidingsniveau van de leden is minimaal HBO (verkregen door opleiding en/of ervaring). Van alle leden wordt verwacht affiniteit te hebben met doelstelling van de corporatie en goed gevoel te hebben voor governance en de verhouding tussen bestuur en toezicht.

 1. Onafhankelijkheid

Leden van de RvC treden onafhankelijk van belangen op. Van commissarissen wordt verwacht dat zij de eis van onafhankelijkheid expliciet onderschrijven. Dat geldt ook voor de commissarissen, die worden benoemd op voordracht van de Huurdersorganisatie of Ondernemingsraad.

De vereiste onafhankelijkheid wordt op verschillende niveaus ingevuld:

 • onafhankelijkheid ten opzichte van de directeur-bestuurder,
 • onafhankelijkheid ten opzichte van de organisatie
 • onafhankelijkheid ten opzichte van de overige leden van de RvC,
 • onafhankelijkheid van deelbelangen, ook indien het betreffende lid is benoemd op voordracht van de Huurdersorganisatie of Ondernemingsraad.
 1. Kritische opstelling

Van de leden van de RvC wordt verwacht dat zij beschikken over een kritische houding en over het vermogen grote verbanden te zien. Van belang daarbij is dat de leden afstand kunnen nemen van details en het gehele veld kunnen overzien. Op afstand functioneren betekent dat het bestuur wordt overgelaten aan de directeur bestuurder.

De RvC houdt niet alleen toezicht, maar vervult ook een adviesfunctie naar de bestuurder. Om deze posities in te kunnen nemen is het nodig dat RvC-leden over voldoende kennis, ervaring en kwaliteit beschikken, evenals dat in de RvC voldoende adequate management- en bestuurlijke ervaring aanwezig is. Daarnaast dient sprake te zijn van (natuurlijke) senioriteit en overwicht. Leden van de RvC durven problemen aan de orde te  stellen.

 1. Maatschappelijke betrokkenheid

Gelet op het werkterrein van Woningbedrijf Velsen mag van de leden van de RvC een maatschappelijke betrokkenheid worden verwacht. De RvC maakt deel uit van een netwerk van maatschappelijke contacten en waakt over plaats en positie van de corporatie in de (lokale/regionale) samenleving. De blik is ‘naar buiten gericht’.

Er dient oog te zijn voor maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan op het (eigen) gebied van de volkshuisvesting, maar ook op andere, verwante terreinen.

Maatschappelijke betrokkenheid  wordt afgeleid uit:

 • de aanwezigheid van een brede belangstelling, voor zowel menselijke als zakelijke aspecten,
 • het onderhouden van relaties met andere maatschappelijke/zakelijke sectoren
 • het hebben van inzicht op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 1. Collegiaal functioneren

De RvC is een collegiaal functionerend orgaan. De RvC leden zijn teamspelers. Het als eenheid optreden betekent:

 • Besluiten worden zoveel mogelijk in consensus genomen. Als een eenheid van opvatting niet mogelijk blijkt, dan wordt het meerderheidsstandpunt doorslaggevend. Dit standpunt wordt als beslissing van de RvC naar buiten gebracht. Met andere woorden: leden van de RvC met een afwijkend standpunt zullen zich dan moeten neerleggen bij het meerderheidsbesluit.
 • Belangrijk is het bereiken van een gezamenlijk standpunt en de bereidheid tot overeenstemming te komen. De inzet van de discussies in de RvC moet niet zijn het krijgen van het gelijk of het blijven vasthouden aan de eigen opvattingen.
 1. Rol van de voorzitter

De voorzitter is vooreerst gewoon lid van de RvC. Daarnaast vervult hij de rol van voorzitter. Het functioneren van de voorzitter is van groot belang voor het goed functioneren van de RvC[1].  De voorzitter bezit de kwaliteiten om het groepsproces binnen de RvC op een professionele wijze te leiden. Hij/zij kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft oog voor taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt.

De voorzitter is de spil in het contact met de bestuurder en heeft daardoor in zekere zin altijd een zekere kennisvoorsprong. Dat mag niet leiden tot een situatie waarin zaken ‘voorbesproken’ aan de RvC worden gepresenteerd. Debat en meningsvorming vinden altijd in de RvC plaats. De voorzitter is eerst verantwoordelijke voor een goede samenwerking binnen de raad, voor een adequate agendering van de inhoudelijke onderwerpen en voor de wijze waarop de besprekingen plaatsvinden. De voorzitter treedt namens de RvC naar buiten op. De voorzitter ziet erop toe dat alle competenties die nodig zijn om de raad goed te laten functioneren ook daadwerkelijk beschikbaar zijn en worden ingezet. Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid c.q. voorzitter.

[1] In het reglement van de RvC, artikel 8, is de taak van de voorzitter beschreven