Skip to main content

Investeren in verbetering en verduurzaming

By 18 juli 2018Geen categorie

PERSBERICHT 17 juli 2018

Woningbedrijf Velsen heeft haar nieuwe strategische voorraadbeleid gereed. In dit beleid is vastgelegd welke doelgroepen de corporatie de komende jaren wil bedienen en welke woningen ze daarvoor nodig heeft. Woningbedrijf Velsen zet de betaalbaarheid van wonen voorop en investeert fors in verbetering en verduurzaming van sociale huurwoningen. De komende tien jaar wordt de helft van de woningvoorraad aangepakt.

Woningbedrijf Velsen wil een sociale huisvester zijn en blijven. Zij richt zich op mensen met een inkomen tot € 36.789. Dat betekent dat de corporatie geen nieuwe koopwoningen of vrije sectorhuurwoningen meer zal realiseren zodat geld en energie gericht worden op goede en betaalbare sociale huurwoningen.

Verbeteren en verduurzamen
De voorraad woningen van Woningbedrijf Velsen bestaat voor een groot deel uit oude portiekwoningen. In de komende tien jaar gaat de corporatie ongeveer 2.800 huurwoningen verbeteren en verduurzamen. Dat is bijna de helft van het woningbezit. De corporatie richt zich daarbij vooral op verbetering van de kwaliteit van de woningen. Waar nu nog maar 16% van de woningen een groen energielabel heeft zal dat over tien jaar zijn gestegen naar 61%. Daarnaast blijft het huidige gematigde huurbeleid in tact, zodat de huurwoningen beschikbaar blijven voor woningzoekenden met een inkomen tot € 36.789. De verkoop van sociale huurwoningen wordt vrijwel stopgezet zodat er zoveel mogelijk woningen beschikbaar blijven. Besparingen worden gerealiseerd door de eigen organisatie efficiënter te maken en doordat de onderhoudsuitgaven na verbetering kunnen dalen.

Welke woningen worden verbeterd?
Op dit moment kunnen de vijf eerste complexen worden genoemd die de komende jaren aangepakt worden. Dat zijn: Maasstraat/Ostadestraat, Gildenlaan, De Noostraat-Zuid, Vechtstraat/Scheldestraat en de Lange Nieuwstraat (huisnummers 12 t/m 178). Voor deze complexen is voldoende geld gereserveerd om plannen nader uit te werken en uiterlijk binnen vijf jaar te starten met de voorbereiding.
De huurders van deze vijf complexen hebben vorig jaar een brief van ontvangen met de boodschap dat er een pauze werd ingelast en zijn nu geïnformeerd over de huidige stand van zaken.

Uitvoeren wat is verteld
Er staan nog meer projecten voor de komende vijf jaar op de lijst. Deze namen maakt Woningbedrijf Velsen pas bekend als er meer duidelijk is. Ervaring heeft geleerd dat plannen door verschillende redenen kunnen worden uitgesteld. Dat zorgt voor teleurstelling bij huurders en dat is vervelend voor alle betrokkenen. Woningbedrijf Velsen heeft daarom besloten huurders alleen te informeren als de plannen concreet genoeg zijn en uitvoering gegarandeerd. De huurders van deze woningen informeren wij op dat moment persoonlijk. 

Nieuwe samenwerkingen
Bij de uitwerking en uitvoering van de plannen werkt Woningbedrijf Velsen voortaan nog nauwer samen met de huurdersorganisatie en de gemeente Velsen. Het is belangrijk in overleg met de gemeente te kijken naar de verbetering per gebied zodat de plannen van Woningbedrijf Velsen daar op aansluiten en aanvullend kunnen zijn. De verbetering van de woningvoorraad vraagt daarnaast om voldoende capaciteit en middelen van betrokken partijen en een strakke stroomlijning van procedures. Door heldere afspraken te maken kan de komende jaren een forse verbeterslag van de woningvoorraad in Velsen worden gerealiseerd.

Vragen en antwoorden Strategisch Voorraadbeleid