Skip to main content

Rapport Woonservice: evaluatie woonruimteverdeling

By 15 januari 2021november 6th, 2023Nieuws

Meer gemak en verhuisbewegingen in de regio.

Woningzoekenden in Zuid-Kennemerland en IJmond kunnen sinds november 2018 in één systeem zoeken naar corporatiewoningen in beide regio’s. Acht woningcorporaties bundelden hun aanbod in MijnWoonservice.nl. Om te zien wat deze samenwerking oplevert voor woningzoekenden, corporaties en gemeenten, vond onlangs een uitgebreide evaluatie plaats. Hieruit blijkt dat inwoners nu gemakkelijker verhuizen binnen de regio. Bovendien hebben zij keuze uit een gevarieerder aanbod. Vandaag ontvingen alle gemeenten in de regio het evaluatierapport.  

De corporatiewoningen in de regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond werden voorheen verdeeld via drie systemen. “Gemeenten en corporaties wilden om verschillende redenen tot één samenhangend systeem voor woningruimteverdeling in de regio komen”, vertelt Eric van Kaam, bestuursvoorzitter van Stichting Woonservice. “Ze wilden de doorstroming in de regio stimuleren en zoveel mogelijk barrières voor woningzoekenden wegnemen om te verhuizen binnen de regio. Verder streefden ze naar meer gemak voor corporaties en woningzoekenden.”

Verhuizingen over de gemeentegrenzen
Sinds 27 november 2018 is de nieuwe website MijnWoonservice.nl voor de regio IJmond/Zuid-Kennemerland actief. De samenwerkende corporaties met woningvoorraad in de regio bieden hun sociale huurwoningen hierop aan. Uit de evaluatie blijkt dat woningzoekenden nu over de grenzen van de gemeenten en de voormalige regio’s heen reageren. Van Kaam: “Zij slagen ook in buurgemeenten en de voormalige buurregio voor een woning. Vrijwel tussen alle gemeenten vinden verhuizingen plaats.”

Woningzoekenden hebben in 2019 wel steeds meer inschrijftijd nodig om een woning te vinden. De oplopende inschrijftijd is een landelijke trend als gevolg van een toenemende druk op de woningmarkt. Daarnaast signaleert het onderzoeksrapport dat de inschrijftijden in Beverwijk en Velsen extra zijn opgelopen. Door de overgangsregeling die daar geldt, hebben inwoners wel minder inschrijftijd nodig om in hun eigen gemeente te blijven wonen dan inwoners van andere gemeenten in de regio.

Barrières wegnemen
De meeste barrières in regelgeving zijn al in 2015 weggenomen. Toen stemden de gemeenten hun huisvestingsverordeningen op elkaar af. Dit was een eerste belangrijke stap in de samenwerking. De regio IJmond/Zuid-Kennemerland kent in vergelijking met andere regio’s weinig regels die de keuzevrijheid van woningzoekenden beperken. Er zijn nog wel enkele lokale voorrangsregels die de positie van de eigen inwoners versterken. Urgenten kunnen bijvoorbeeld maar in een beperkt deel van de regio met voorrang verhuizen. Het onderzoeksrapport adviseert de gemeenten om nieuwe huisvestingsverordeningen weer regionaal op elkaar af te stemmen.

Meer gemak voor woningzoekenden
“Voor woningzoekenden is het gemakkelijker en goedkoper dat zij tegenwoordig in de regio maar één inschrijving nodig hebben om naar een sociale huurwoning te zoeken”, legt Van Kaam uit. “Zij betalen eenmaal inschrijfgeld en hoeven zich niet meer te verdiepen in drie modellen voor woonruimteverdeling. Toen het nieuwe systeem geïntroduceerd werd, kregen we eerst wel meer vragen. Het aantal klachten bleef beperkt tot tien. We blijven de komende tijd de verhuisbewegingen en de inschrijftijden in de regio volgen en zullen daar jaarlijks over rapporteren. Het is goed om te zien dat woningzoekenden gebruikmaken van de mogelijkheden om binnen de regio te verhuizen. Wel blijven we ook attent op de gevolgen die dit heeft voor eigen inwoners.”

Wilt u meer lezen over deze evaluatie? Vraag het rapport ‘Eerste effecten regionale woonruimteverdelingregio’s IJmond en Zuid-Kennemerland’ op via https://mijnwoonservice.mijndak.nl/.